©Arindam Thokder

©Kaushal Parikh

©Prashant Godbole

©Mark Carey

©Krishnendu Saha

©Swarat Ghosh

©Rajat Dey

©Swapnil Jedhe

©Vinod Babu

©Dimitris Makrygiannakis

©Dhruv Dhakan

©Arindam Thokder

©Kaushal Parikh

©Prashant Godbole

©Mark Carey

©Krishnendu Saha

©Swarat Ghosh

©Rajat Dey

©Swapnil Jedhe

©Vinod Babu

©Dimitris Makrygiannakis

©Dhruv Dhakan